ΕΚΔΔΑ

Ανακοινώσεις

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα

  • Εγκύκλιος του ΕΚΔΔΑ με θέμα “Υλοποίηση από το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ του Ειδικού Προγράμματος Πιστοποίησης «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών»”
  • Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

Θεσμικό Πλαίσιο

  • Νόμος 4622/2019 “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.”(ΦΕΚ 133A/07-08-2019)
  • Υπουργική Απόφαση με θέμα “Διαδικασία μετάταξης στον διυπουργικό κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης του άρθρου 104 του ν. 4622/2019” (ΦΕΚ 5330Β/14-10-2022)
  • Υπουργική Απόφαση με θέμα “Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών».” (ΦΕΚ 1954Β/19-04-2022)
  • Υπουργική Απόφαση  με θέμα “Κατανομή θέσεων κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Κεντρικής Διοίκησης ανά Φορέα.” (ΦΕΚ 952Β/02-03-2022)
  • Προεδρικό Διάταγμα  π.δ. 73/2021  με θέμα “Καθορισμός αριθμού οργανικών θέσεων προσωπικού κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης. ” (ΦΕΚ 167/Α’/14-9-22)

Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες:  epitelika@ekdd.gr

Αποτελέσματα Γραπτής Δοκιμασίας