ΕΚΔΔΑ

Αποτελέσματα Γραπτής Δοκιμασίας

Πίνακας Αποτελεσμάτων Αναλυτών Δημόσιων Πολιτικών Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ

line_thina

Πίνακας Αποτελεσμάτων Αναλυτών Δημόσιων Πολιτικών Λοιπών Δημοσίων Υπαλλήλων

line_thina

Πίνακας Αποτελεσμάτων Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ

line_thina

Πίνακας Αποτελεσμάτων Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής Λοιπών Δημοσίων Υπαλλήλων

line_thina

Πίνακας Αποτελεσμάτων Νομοτεχνών Αποφοίτων
ΕΣΔΔΑ

line_thina

Πίνακας Αποτελεσμάτων Νομοτεχνών Λοιπών Δημοσίων Υπαλλήλων

line_thina