Νέα – Ανακοινώσεις, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το νέο Πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών»(Ενημερωμένο 7-11-2022)

ΕΚΔΔΑ

Το κείμενο ενδέχεται να τροποποιείται ανάλογα με τα ερωτήματα που δεχόμαστε

 1. Σε ποιες υπηρεσίες τοποθετούνται οι επιτυχόντες του Ειδικού Προγράμματος; 

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Ειδικού Προγράμματος, οι πιστοποιημένοι επιτυχόντες τοποθετούνται σύμφωνα με την σχετική Υ.Α. (ΔΙΔΔΑ/Φ.20/2949/ΦΕΚ 952/Β’/02.03.2022)  στην Προεδρία της Κυβέρνησης (Γενική Γραμματεία Συντονισμού και Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων), καθώς και σε 17 Υπουργεία. Ειδικά για τα Υπουργεία, οι θέσεις ειδικοτήτων Αναλυτών Δημόσιων Πολιτικών και Νομοτεχνών κατανέμονται στις Υπηρεσίες Συντονισμού (βλ. άρ. 38 του ν.4622/2019), ενώ οι θέσεις Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής κατανέμονται στις Υπηρεσίες Ψηφιακής Διακυβέρνησης (βλ. άρ. 9 του ν.4727/2020).

 1. Ποιες είναι οι Υπηρεσίες Συντονισμού στις οποίες μετατάσσονται οι επιτυχόντες του Ειδικού Προγράμματος; 

  Κατά την εφαρμογή του νόμου για το επιτελικό κράτος, σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Υπηρεσία Συντονισμού (βλ. άρ. 38 του ν.4622/2019), η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης με αποστολή τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων για:

 • τη σύνταξη και παρακολούθηση της εφαρμογής του ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και την επίτευξη των κυβερνητικών στόχων όπως αυτοί τίθενται από το Υπουργικό Συμβούλιο και τα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα
 • την εφαρμογή των αρχών και εργαλείων της Καλής Νομοθέτησης κατά τη νομοπαρασκευαστική και κανονιστική διαδικασία στα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου
 • την έγκαιρη ανταπόκριση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την εν γένει καλλιέργεια εποικοδομητικών σχέσεων με τα μέλη και τις υπηρεσίες της Βουλής
 • την έγκαιρη ενημέρωση της Προεδρίας της Κυβέρνησης για κάθε ζήτημα που μπορεί να καθυστερήσει την υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών και
 • τον σχεδιασμό και την προώθηση καινοτομιών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δημοσίων πολιτικών.Αποτελούνται από Γραφείο Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών και Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος.
 1. Ποιες είναι οι Υπηρεσίες Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις οποίες μετατάσσονται οι επιτυχόντες του Ειδικού Προγράμματος; 

  Σε κάθε Υπουργείο προβλέπεται Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης (βλ. άρ. 9 του ν.4727/2020), η οποία έχει ως αποστολή τον συντονισμό όλων των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων. Στην Υπηρεσία αυτή υπάγονται όλες οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και γενικότερα τον συντονισμό της υλοποίησης δράσεων ψηφιακής διακυβέρνησης

 1. Οι θέσεις που προβλέπονται στις παραπάνω Υπηρεσίες πού βρίσκονται; Είναι όλες στην Αθήνα; 

  Ναι, είναι όλες στις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων και στην Προεδρία της Κυβέρνησης.

 1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Ειδικού Προγράμματος, ποια κριτήρια θα ληφθούν υπόψη για το σύστημα μετατάξεων; 

  Τα ειδικότερα θέματα κάλυψης θέσεων με μετάταξη πρόκειται να ρυθμιστούν σε Υ.Α. η οποία θα εκδοθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2022 κατ’ εξουσιοδότηση του άρ. 105 παρ.3 του Ν.4622/2019. Τόσο η οργανική θέση του υπαλλήλου, όσο και η βαθμολογία της τελικής κατάταξης στο Ειδικό Πρόγραμμα θα λαμβάνονται υπόψη στο σύστημα μετατάξεων.

 1. Υπάρχει μισθολογικό κίνητρο για τη μετάταξη στον κλάδο Επιτελικών Στελεχών; 

  Με την ολοκλήρωση της μετάταξης στον Κλάδο Επιτελικών Στελεχών προβλέπεται ταχύτερη μισθολογική εξέλιξη βάσει των άρ. 105 παρ. 3 και άρ. 107 του ν.4622/2019. Επιπροσθέτως, δεδομένης της τοποθέτησης στις Υπηρεσίες Συντονισμού, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον συντονισμό της σύνταξης και παρακολούθησης της εφαρμογής των ετήσιων Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων και την επίτευξη των κυβερνητικών στόχων, οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν στις εν λόγω Υπηρεσίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρ.23 του ν.4940/2022, το οποίο προβλέπει το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων συνδεόμενο με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής.

 1. Αν μπω στον κλάδο, μπορώ να διεκδικήσω θέση ευθύνης στην υπηρεσία τοποθέτησης; 

  Ναι, μπορείτε. Η δε κατοχή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης του Ειδικού Προγράμματος θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων στις προαναφερόμενες υπηρεσίες, όπου οι θέσεις ευθύνης ξεπερνούν τις 60.

 1. Δουλεύω ήδη σε Υπηρεσία Συντονισμού/Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αξίζει να κάνω αίτηση; 

  Φυσικά και αξίζει, καθώς πέραν της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης και του γεγονότος ότι η κατοχή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης του Ειδικού Προγράμματος θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων στις εν λόγω υπηρεσίες, το Πρόγραμμα Πιστοποίησης είναι κομβικής σημασίας για την εκτέλεση των καθηκόντων και των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων, καθώς πρόκειται για ένα υψηλής ποιότητας εξειδικευμένο πρόγραμμα για τις νέες ειδικότητες του κλάδου Επιτελικών Στελεχών που έχει σχεδιαστεί από Έλληνες ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους.

 1. Είμαι προϊσταμένη τμήματος/διεύθυνσης κλπ. Για να συμμετάσχω στο Πρόγραμμα πρέπει να παραιτηθώ; Θα συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα θέσης; 

  Δεν απαιτείται παραίτηση και απαλλαγή από τα καθήκοντα για συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων (κατόπιν επιλογής ή τοποθέτησης βάσει ειδικών διατάξεων ή κατ΄ αναπλήρωση – αυτοδικαίως ή με απόφαση) θα προσδιορίσει τις περαιτέρω ενέργειες της Διοίκησης για την πλήρωση της θέσης ευθύνης για το χρονικό διάστημα απουσίας σας που αφορά την παρακολούθηση του σχετικού σεμιναρίου. Σχετικά με το επίδομα θέσεως ευθύνης, κατά τη διάρκεια της απουσίας σας, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 16 του ν. 4354/2015.

 1. Εάν παρακολουθήσω επιτυχώς το Ειδικό Πρόγραμμα και λάβω την Πιστοποίηση, αλλά μετά αλλάξω γνώμη και δεν επιθυμώ να μεταταχθώ στον κλάδο, τι θα γίνεται στην περίπτωση αυτή; 

  Στην περίπτωση που μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, ο/η υπάλληλος δεν επιθυμεί να μεταταχθεί στον κλάδο, κάθε σχετική αίτησή του/της θα τίθεται ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας και του αποφασίζοντος οργάνου και θα εξετάζεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

 1. Θα πρέπει να υπηρετήσω υποχρεωτικά για 5 έτη στην υπηρεσία όπου θα τοποθετηθώ; 

  Κατά την πρώτη εφαρμογή κάλυψης των 315 θέσεων του κλάδου Επιτελικών Στελεχών, στόχος είναι η στελέχωση και η ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Συντονισμού και των Υπηρεσιών Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ωστόσο, η πενταετής υποχρέωση αφορά στην παραμονή στον κλάδο και όχι στην υπηρεσία τοποθέτησης, και για τον λόγο αυτό προβλέπεται η έκδοση Υ.Α. κατ’ εξουσιοδότηση του άρ. 106 παρ. 4 του ν.4622/2019.

 1. Είμαι με απόσπαση στον Φορέα Χ . Μπορώ να υποβάλλω αίτηση; Επηρεάζεται η απόσπασή μου; 

  Η απόσπαση δεν αποτελεί κώλυμα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, ωστόσο η κάθε ειδική περίπτωση εξαρτάται από τη διάρκεια, τη λήξη ή τις υπηρεσιακές ανάγκες των φορέων προέλευσης και υποδοχής.

 1. Ποια είναι η διάρκεια του Προγράμματος; 

  Περίπου τρεις μήνες.

 1. Το πρόγραμμα είναι εξ αποστάσεως ή πρέπει να βρίσκομαι καθ’ όλη τη διάρκειά του στην Αθήνα; 

  Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί online συνεπώς δεν απαιτείται να βρίσκεστε στην έδρα του ΕΚΔΔΑ στην Αθήνα. Ενδέχεται ορισμένες δράσεις (εξετάσεις, εργαστήρια, κλπ) να πραγματοποιηθούν στο ΕΚΔΔΑ, δια ζώσης, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

 1. Πόσα τμήματα ειδικοτήτων μπορώ να επιλέξω; 

  Μόνο ένα τμήμα.

 1. Σχετικά με το online εισαγωγικό τεστ, πώς ξέρω ότι ο τεχνικός εξοπλισμός μου μπορεί να ανταποκριθεί στη διαδικασία; 

  Θα πραγματοποιηθεί προσομοίωση (demo) λίγες μέρες πριν το τεστ ώστε να βεβαιωθείτε ότι όλα λειτουργούν σωστά και να εξοικειωθείτε με τον τρόπο εξέτασης.

 1. Έχω πτυχίο Νομικής, μπορώ να κάνω αίτηση στο Τμήμα Αναλυτών Δημόσιων Πολιτικών; 

  Ναι, μπορείτε.

 1. Είμαι εκπαιδευτικός/ ένστολος/ γιατρός/ ακτινολόγος/ νοσηλευτής και κατά συνέπεια όχι διοικητικός υπάλληλος που αναφέρεται στην εγκύκλιο. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση; 

  Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ.

 1. Είμαι εκπαιδευτικός με διοικητική εμπειρία, μπορώ να κάνω αίτηση; 

  Βλ. ανωτέρω ερώτηση 16. Η διοικητική εμπειρία εκπαιδευτικού δεν καθιστά τον εκπαιδευτικό πολιτικό διοικητικό υπάλληλο. Για τη συμπερίληψη των εκπαιδευτικών στο πεδίο εφαρμογής διατάξεων που αφορούν τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους απαιτείται κατά κανόνα ειδική προς τούτο πρόβλεψη, η οποία δεν υφίσταται εν προκειμένω.

 1. Είμαι “δικαστικός” υπάλληλος (και όχι “διοικητικός”) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μπορώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα; 

  Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ.

 1. Είμαι υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών/ Αρχαιολόγων/ Εφοριακών/ Τελωνειακών κ.λπ. Θεωρούμαι “διοικητικός υπάλληλος” σύμφωνα με την εγκύκλιο; 

  Ναι.

 1. Ποια είναι η εξεταστέα ύλη; 

  Η εξεταστέα ύλη της γραπτής δοκιμασίας περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες που αναφέρονται στο παράρτημα της εγκυκλίου και της σχετικής Υ.Α. (ΦΕΚ1954/Β’/19-4-22). Μπορείτε να ανατρέξετε σε σχετικά άρθρα, μελέτες, εγχειρίδια, σχέδια δράσης, κείμενα στρατηγικής κλπ. για την καλύτερη προετοιμασία σας.

 1. Τι αντικείμενα περιλαμβάνουν οι ερωτήσεις γενικής φύσης στη γραπτή εξέταση; Θα μπορούσα να ερωτηθώ σε θέματα γεωγραφίας, ιστορίας, πολιτισμού; 

  Οι ερωτήσεις γενικής φύσης έχουν αντικείμενο θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του  κράτους (ελληνικοί και ευρωπαϊκοί θεσμοί – πολιτικά συστήματα), καθώς και βασικές αρχές οργανωσιακής αλλαγής στη δημόσια διοίκηση.

 1. Έχω αναγνωρισμένο διδακτορικό αλλά όχι αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό. Μπορώ να κάνω αίτηση; 

  Ναι, μπορείτε.

 1. Απαιτείται η αποστολή πτυχίου για τους αποφοίτους ΕΣΔΔΑ; 

  Όχι, δεν απαιτείται.

 1. Έχω ήδη υποβάλει δυο αιτήσεις συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα για τα οποία εκκρεμεί η έγκρισή τους. Μπορώ να κάνω αίτηση και σε αυτό; 

  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ανεξάρτητο των υπολοίπων και παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής, ωστόσο δεν θα πρέπει να συμπίπτει χρονικά με άλλο πρόγραμμα.

 1. Μπορώ να ακυρώσω την αίτησή μου και να την επανυποβάλλω; 

  Ναι μπορείτε. Παρακαλούμε στείλτε σχετικό αίτημα στο onlineseminar@ekdd.gr.

 1. Δεν έχω άριστη γνώση αγγλικών, μπορώ να δώσω άμεσα εξετάσεις και να προσκομίσω το πιστοποιητικό με την έναρξη του προγράμματος; 

  Πρέπει να κατέχετε το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 1. Βρίσκομαι στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης για την λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μου. Μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στο πρόγραμμα; 

  Όχι, απαιτείται κατοχή αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 1. Απαιτείται έγκριση για να κάνω αίτηση στο πρόγραμμα; 

  Όχι. Η επιτυχής εισαγωγή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται την υποχρεωτική αποδέσμευση από τα υπηρεσιακά σας καθήκοντα με σχετική κοινοποίηση στην υπηρεσία σας.

 1. Είμαι σε Φορέα που οι υπάλληλοι του λόγω ειδικών διατάξεων, προσωρινού χαρακτήρα, εξαιρούνται από το σύστημα κινητικότητας, μπορώ παρόλα αυτά να συμμετάσχω στο Πρόγραμμα; 

  Σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, ειδικές διατάξεις εξαίρεσης φορέων από το ΕΣΚ, οι οποίες έχουν προσωρινή ισχύ, θα ληφθούν υπόψη μετά την επιτυχή αποφοίτηση από το πρόγραμμα, κατά το στάδιο της μετάταξης στον κλάδο Επιτελικό Στελεχών. Συνεπώς, υπάλληλοι των ανωτέρω φορέων δύνανται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

 1. Είμαι υπάλληλος στο ΥΠ.ΕΞ όπου οι υπάλληλοί του λόγω ειδικών διατάξεων εξαιρούνται από το σύστημα κινητικότητας, μπορώ παρόλα αυτά να συμμετάσχω στο Πρόγραμμα; 

  Υπάλληλοι του ΥΠ.ΕΞ., καθώς και φορέων για τους οποίους ισχύει πάγια και καθολική εξαίρεση συμμετοχής στο ΕΣΚ, εξαιρούνται της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.

 1. Έχω προϋπηρεσία μετά τον διορισμό λιγότερο από 4 έτη, όμως έχω αναγνωρισμένη στον ιδιωτικό τομέα. Μπορώ να κάνω αίτηση; 

  Απαιτείται πραγματική προϋπηρεσία σε διοικητική θέση μετά τον διορισμό,  η οποία αποδεικνύεται από το σχετικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. Κατά συνέπεια δεν προσμετράται η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του ιδιωτικού τομέα.

 1. Έχω integrated master, καλύπτεται η προϋπόθεση της κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για την εισαγωγή στο Τμήμα Β’; 

  Ναι.

 1. Για την εισαγωγή στο τμήμα Β’ απαιτείται υπηρεσία σε «φορείς της γενικής κυβέρνησης». Ποιοι είναι αυτοί; 

  Αναλυτικά, δείτε https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/-

 1. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση στο Ειδικό Πρόγραμμα ενώ είμαι μόνιμη υπάλληλος σε ΟΤΑ α’/β’ βαθμού; 

  Για την εισαγωγή στο Τμήμα Β’ της Κοινής Φάσης Σπουδών απαιτείται υπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, κατά συνέπεια και σε ΟΤΑ.

 1. Υπάλληλος που είναι σε άδεια ανατροφής ή άδεια αναρρωτική μπορεί να παρακολουθήσει το σεμινάριο; 

  Δεν επιτρέπεται η διακοπή αναρρωτικής άδειας ή άδειας ανατροφής για την παρακολούθηση του εν λόγω προγράμματος.