Διακηρύξεις Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), με την αριθ. 4963/24-03-2021 απόφασή του διακηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού  των χώρων του κεντρικού κτιρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 285.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2021 Α_Π_1875-2021_signed_21PROC008652059

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2021 ΣΕ WORD

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ)

ΕΕΕΣ Α.Π.1875-2021_signed