Διακηρύξεις Προμηθειών

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων του κεντρικού κτιρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.)

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού  των χώρων του κεντρικού κτιρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.)».

Η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 296.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για δύο έτη, με δικαίωμα προαίρεσης έως ένα επιπλέον έτος, ποσού 148.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  και συνολικό προϋπολογισμό 444.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  21/03/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

1357-2024-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ_2024_24PROC014322706

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΨΡΣΥ4691Φ0-ΟΗ1

espd-request-v2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ