Διακηρύξεις Προμηθειών

Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και εργαλείων για τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και εργαλείων για τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)  συνολικής εκτιμώμενης αξίας 40.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (49.600,00 € με Φ.Π.Α.).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα 1:προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών εκτιμώμενης αξίας 33.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (40.920,00€ με Φ.Π.Α.)

Τμήμα 2: προμήθεια εργαλείων  εκτιμώμενης αξίας 7.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (8.680,00€ με Φ.Π.Α.)

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών και η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού (αποσφράγισης των προσφορών) είναι η 06/11/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ

Διευκρινίσεις

Διευκρινίσεις_2

Διευκρινίσεις_3