Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια των αναγκαίων ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

Κατόπιν αυτού οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και την Τρίτη 24/10/2017 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107, ώρες λειτουργίας 09.00-15.00).

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Πρόσκληση

Πίνακας οικονομικής προσφοράς