Νέα – Ανακοινώσεις

Στοχοθεσία και αξιολόγηση δομών

 

Το ΕΚΔΔΑ συμμετέχει στην πιλοτική εφαρμογή ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της στοχοθεσίας, ελέγχου και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των δομών της δημόσιας διοίκησης. Πρόκειται για το έργο «e-goalsetting» που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στην πιλοτική εφαρμογή του έργου, εκτός από το ΕΚΔΔΑ, μετέχουν τα Υπουργεία Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η πιλοτική αυτή δράση εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό αναμόρφωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και θα συντελεστεί με βάση τις αρχές της Ανοιχτής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει ελεύθερη πρόσβαση στις παρεχόμενες πληροφορίες.