Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για αγορά ειδών καθαριότητας και ειδών ευπρεπισμού

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στo πλαίσιo των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο,  την οικονομική τους  προσφορά έως και την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 στο γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος).

Πρόσκληση