Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επέκτασης του Ο.Π.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Η παρούσα πρόσκληση διενεργείται με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Επέκτασης με στόχο την απρόσκοπτη και πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να  καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική σας προσφορά έως την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107). 

Πρόσκληση