Διακηρύξεις Προμηθειών

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης –προστασίας του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης –προστασίας του κτιρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για τη χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για 1 έτος ανέρχεται έως το ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (66.960,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  54.000,00).

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο ΕΚΔΔΑ, Πειραιώς 211 & Θράκης 2, Τ.Κ. 17778 στο γραφείο Πρωτοκόλλου (107) στον 1ο όροφο.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/06/2016, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 13:00 στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α (1ος όροφος), από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και  επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Διακήρυξη