Διακηρύξεις Προμηθειών

Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαμονής, διατροφής, εξασφάλισης αιθουσών και λοιπών αναγκαίων υπηρεσιών για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 

 ΕΚΔΔΑ προκηρύσσει Διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 6.504.065,04 €, χωρίς ΦΠΑ (23%), 8.000.000,00 € με ΦΠΑ (23%) για 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στις  31/3 /2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του ΕΚΔΔΑ, (Πειραιώς 211, Ταύρος) – προθεσμία κατάθεσης προσφορών. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του ΕΚΔΔΑ από νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις