Διακηρύξεις Προμηθειών

Νέα μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού πληροφορικής

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 5217/07-07-15 ανακοίνωσης ανακοίνωσης και λόγω της από 14-07-2015 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ μετατίθεται, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 5439/16-07-2015 απόφαση της Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., έως και 26-08-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, που αφορά τον αριθ. πρωτ. 3996/22-05-2015 ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής.

Ανακοίνωση