Διακηρύξεις Προμηθειών

Μετάθεση Ημερομηνίας διαγωνισμού εκμίσθωσης και εκμετάλλευσης κυλικείου

Ανακοινώνεται ότι, λόγω της από 28-6-2015 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65/τ.Α’/28-6-2015) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  μετατίθεται έως και 22-07-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00  η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών που αφορά τον αριθ.πρωτ.4447/09-06-2015 ανοικτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση κυλικείου εντός του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

Ανακοίνωση