Διακηρύξεις Προμηθειών

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού πληροφορικής

Ανακοινώνεται ότι, λόγω της από 28-6-2015 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ-Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας (ΦΕΚ 65/τ.Α’/28-6-2015), μετατίθεται έως και 22-07-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, που αφορά τον αριθ. πρωτ. 3996/22-05-2015 ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (συστημικός αριθμός 9776).

Ανακοίνωση