Διακηρύξεις Προμηθειών

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, o οποίος θα παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας- μετάφρασης.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου, o οποίος θα παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας- μετάφρασης   για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Πράξης: «Βέλτιστες Πρακτικές διεθνούς επιπέδου – Μεταφορά Τεχνογνωσίας για την υποστήριξη των προτεραιοτήτων της διοικητικής μεταρρύθμισης 2011-2015» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και σε 73.800,00συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13 / 5 / 2013   ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, (Πειραιώς 211, Ταύρος) – προθεσμία κατάθεσης προσφορών.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από νόμιμο εκπρόσωπο   του προσφέροντος , μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Διακήρυξη