Διακηρύξεις Προμηθειών

Διαγωνισμός για τον καθαρισμό κτιρίων του ΕΚΔΔΑ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου του ΕΚΔΔΑ και του ΠΙΝΕΠΘ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8/1/2014, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία του ΕΚΔΔΑ (1ος όροφος) , από πενταμελή επιτροπή αξιολόγησης. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του ΕΚΔΔΑ από νόμιμο εκπρόσωπο   του προσφέροντος μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και  επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις

Διευκρινίσεις 2