Νέα – Ανακοινώσεις

Διεύρυνση επιμορφωτικών συμπράξεων ΕΚΔΔΑ

 

Η διαμόρφωση και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού και, συνάμα, αναπτυξιακού πλαισίου παρέμβασης και επιμόρφωσης με φορείς της δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκεται στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών του ΕΚΔΔΑ. Επιστέγασμα αυτής της πρωτοβουλίας είναι η σύναψη προγραμματικών συμφωνιών ή πρωτοκόλλων συνεργασίας με στόχο τη βελτίωση του συνολικού πλαισίου λειτουργίας τους, την ενίσχυση του αναπτυξιακού τους ρόλου, την προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατικής διακυβέρνησης και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι συνεργασίες περιλαμβάνουν έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών, σχεδιασμό και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων από το ΙΝΕΠ, συμβουλευτική υποστήριξη, καθώς και δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης σε καλές πρακτικές και πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με επιτυχία σε ευρωπαϊκές χώρες. Το τελευταίο διάστημα, στον κατάλογο των επιμορφωτικών αυτών συμπράξεων προστέθηκαν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Το πρωτόκολλο συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπεγράφη από την Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, Αν. Καθ. Ιφιγένεια Καμτσίδου, και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, Ιωάννη Ταφύλλη. Η συνεργασία, μεταξύ άλλων, προβλέπει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων και προγραμμάτων, τα οποία θα εντάσσονται σε ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές διαδρομές με συγκεκριμένες μαθησιακές επιδιώξεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οργάνωση εργαστηρίων διαβούλευσης και στην υποστήριξη δράσεων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning)μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του ΕΚΔΔΑ. Επίσης, προβλέπει πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών και σπουδαστριών της ΕΣΔΔΑ, καθώς και εκπόνηση εργασιών σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος τόσο του ΕΚΔΔΑ, όσο και του ΥΠΕΘΑ.

Η προγραμματική συμφωνία με τον ΟΑΕΔ υπεγράφη από την Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, Αν. Καθ. Ιφιγένεια Καμτσίδου, και τη Διοικήτρια και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη. Η συμφωνία, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη συμβουλευτική υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας για την αναδιοργάνωση δομών και διαδικασιών του Οργανισμού, καθώς και την υιοθέτηση ενός μοντέλου εξελικτικής σταδιοδρομίας κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η διασύνδεση και η συμπληρωματικότητα μεταξύ εκπαίδευσης και διοικητικής ικανότητας των στελεχών του ΟΑΕΔ. Επίσης, προβλέπει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης, Πληροφορικής, Οικονομικής Διαχείρισης, Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων κ.ά., ανάπτυξη προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης, καθώς και επιμόρφωση εκπαιδευτών.