Διακηρύξεις Προμηθειών

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια δύο (2) αντλιών θερμότητας για την Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια δύο (2) αντλιών θερμότητας και τις παρακολουθηματικές εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης αυτών στις κτιριακές εγκαταστάσεις, όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  147.000,00 Ευρώ, εκτός Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, έως την 16/10/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. στην Ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Διακήρυξη

xml ΕΕΕΣ

pdf ΕΕΕΣ

Πίνακας Συμμόρφωσης