Διακηρύξεις Προμηθειών

Συνοπτικός διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια Folder και μπλοκ σημειώσεων για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την προμήθεια Folder και μπλοκ σημειώσεων για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών μονάδων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).  συνολικής εκτιμώμενης αξίας 41.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (51.460,00 € με Φ.Π.Α.).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα 1: προμήθεια 50,000 τεμάχια Folder εκτιμώμενης αξίας 22.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (27.900,00 € με Φ.Π.Α.)

Τμήμα 2: προμήθεια 50,000 τεμάχια μπλοκ σημειώσεων εκτιμώμενης αξίας 19.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (23.560,00 € με Φ.Π.Α.)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στις  02/10/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00  στις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α (Πειραιώς 211, Ταύρος). προθεσμία κατάθεσης προσφορών.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

 

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ