Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 2331/26-04-2023 διακήρυξης για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για το έργο: «Υπηρεσίες υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενδυνάμωσης από πιστοποιημένες δομές επαγγελματικής κατάρτισης» (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 191387)
Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικών αιτημάτων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5316/24-5-2023 απόφαση του Δ.Σ./Ε.Κ.Δ.Δ.Α (ΑΔΑ: 97ΠΒ4691Φ0-ΤΡ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Το ΕΚΔΔΑ στην ετήσια συνάντηση του Δικτύου των Σχολών Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ
Σε συνέχεια της επιτυχούς διοργάνωσης από το ΕΚΔΔΑ της ετήσιας συνάντησης του Δικτύου των Σχολών Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ την προηγούμενη...

Περισσότερα