Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Πρακτικής Εκπαίδευσης

 

           ethnosimo gold

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ekdda espa  espa
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταύρος, 30/09/2014
Αριθ. Πρωτ.: 8380

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Οι σπουδαστές της ΚΓ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Εκπαίδευση σε φορείς του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, για χρονικό διάστημα διάρκειας 4 μηνών, από 10 Νοεμβρίου 2014 έως και 9 Μαρτίου 2015. Σκοπός της Πρακτικής Εκπαίδευσης είναι να  αποκτήσουν οι σπουδαστές εργασιακή εμπειρία στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, συμμετέχοντας καθημερινά στο έργο που επιτελούν οι φορείς υποδοχής στους τομείς ευθύνης και τα αντικείμενα αρμοδιότητας τους.

Η Πρακτική Εκπαίδευση αξιολογείται ως ένα από τα σημαντικότερα μέρη του όλου Προγράμματος Σπουδών της Σχολής. Γι’ αυτό, η επιλογή των Φορέων Υποδοχής γίνεται με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του οφέλους των σπουδαστών από την Πρακτική Εκπαίδευση, ως προς την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Σπουδών. Λαμβάνεται υπόψη επίσης η συμβολή της Πρακτικής Εκπαίδευσης στο έργο των φορέων υποδοχής. Καθώς δε επιδιώκεται να κατανεμηθούν οι σπουδαστές σε όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς, θα διατεθεί το πολύ ένας σπουδαστής ανά Τμήμα κάθε Φορέα.

Κριτήρια επιλογής υπηρεσιών τοποθέτησης είναι κατά κύριο λόγο και μη περιοριστικά:

  • Ο χαρακτήρας του φορέα. Θα προτιμηθούν δηλαδή υπηρεσίες επιτελικού χαρακτήρα ή ιδιαίτερης σημασίας για τη δημόσια διοίκηση.
  • Οι αρμοδιότητες και το έργο της υπηρεσίας.
  • Το έργο που θα αναλάβει ο σπουδαστής.

Συνδυαστικά των παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη κριτήρια επιλογής εκπαιδευτών τα οποία είναι κατά κύριο λόγο:

  • Πολύ καλή γνώση του Φορέα και του αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθεί ο σπουδαστής.
  • Διοικητική εμπειρία.
  • Κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ/ΤΕ  και βαθμός Β ή Γ είτε απόφοιτος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τουλάχιστον 10 χρόνια υπηρεσία.
  • Δυνατότητα διάθεσης εκ μέρους του εκπαιδευτή του απαιτούμενου χρόνου για την επίβλεψη και επικουρία του σπουδαστή.

Ο Εκπαιδευτής επικουρεί και επιβλέπει τον σπουδαστή κατά την Πρακτική Εκπαίδευσή του, δηλαδή καταρτίζει το Πρόγραμμα Πρακτικής Εκπαίδευσης του εκπαιδευομένου και φροντίζει για την τήρησή του, αναθέτει εργασίες στον εκπαιδευόμενο, παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την πορεία του στην υπηρεσία, συνδράμει σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Σπουδών και Έρευνας τον σπουδαστή / την σπουδάστρια κατά την εκπόνηση της εργασίας πρακτικής και τον / την διευκολύνει στην συλλογή των απαραίτητων για την εργασία πληροφοριών, αξιολογεί την επίδοση του σπουδαστή κατά την Πρακτική Εκπαίδευση. Δεσμεύεται απέναντι στην ΕΣΔΔΑ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ρόλο του, όπως να συμμετέχει σε  ενημερωτικές συναντήσεις, να  συνεργάζεται με τους υπεύθυνους πρακτικής εκπαίδευσης της ΕΣΔΔΑ, να επιβάλει την παρουσία  του σπουδαστή στην Υπηρεσία και να  μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή των απαιτούμενων εντύπων στη Σχολή.

Για τον κάθε εκπαιδευτή, προβλέπεται σχετική αμοιβή σύμφωνα με την υπ. αριθ. 2/75040/0022/22-1-03 (ΦΕΚ 102 τ.β, 30-1-03) Υπουργική Απόφαση.

Οι διαδικασίες Πρακτικής Εκπαίδευσης της ΚΓ’ Εκπαιδευτικής Σειράς αναφέρονται στον Κανονισμό Σπουδών της ΕΣΔΔΑ (Υ.Α. 3933/2014, ΦΕΚ 160Β). Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, οι σπουδαστές θα κληθούν να επιλέξουν από κατάλογο επιλέξιμων φορέων, τον φορέα τοποθέτησής τους. Ο κατάλογος των Φορέων υποδοχής που θα έχουν επιλεγεί θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ.

Η αίτηση υποβολής αιτήματος τοποθέτησης σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ για Πρακτική Εκπαίδευση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΚΔΔΑ, στον παρακάτω σύνδεσμο:

 Ηλεκτρονική Αίτηση

Αφού συμπληρωθούν τα πεδία της φόρμας (αίτησης), η συμπληρωμένη φόρμα πρέπει πρώτα να εκτυπωθεί (κουμπί «Εκτύπωση») και κατόπιν να υποβληθεί ηλεκτρονικά (κουμπί «Υποβολή»). Επισημαίνεται ότι για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση, η εκτυπωμένη φόρμα, με συμπληρωμένα τα απαιτούμενα πεδία, πρέπει να υπογραφεί από τον Προϊστάμενο Δ/σης Διοικητικού της Υπηρεσίας και να αποσταλεί ταχυδρομικά στο ΕΚΔΔΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και ταχυδρομικής αποστολής είναι η 19/10/2014.

Ο Διευθυντής ΕΣΔΔΑ

                                                                                                            Δρ. Γεώργιος Παπαγεωργίου

Πληροφορίες

• Για διοικητικά και οργανωτικά θέματα:
Ιωάννης Αναγνώστου, Προϊστάμενος Τμήματος Συντονισμού Διοικητικού & Εκπαιδευτικού Έργου ΕΣΔΔΑ, email: anagnostou@ekdd.gr ,  τηλ.: 213 1306238, φαξ: 213 1306468

• Για θέματα συντονισμού και σχεδιασμού του προγράμματος:
Δρ. Μιράντα Δανδουλάκη, Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας, email: mdandoulaki@ekdd.gr, τηλ.: 213 1306267