Νέα – Ανακοινώσεις, ΙΝΕΠ

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΕΚΔΔΑ

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης απευθύνει στα μέλη του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού, που είναι εγγεγραμμένα στα γνωστικά αντικείμενα α. Ανάπτυξη, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, β. Δίκτυα, εξυπηρετητές, ασφάλεια, γ. Επιστήμη δεδομένων και γλώσσες προγραμματισμού και δ. Δημόσιες Συμβάσεις, για τις ανάγκες του Ειδικού Τίτλου «GR digiGOV-innoHUB», Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση σχεδιασμού προγραμμάτων MOOCs (Massive Open Online Courses) και τον σχεδιασμό-εξειδίκευση του επιπέδου εκπαιδευτικών προφίλ ψηφιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του GR digiGOV-innoHUB, του Κόμβου Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και την Επιτάχυνση Ψηφιακών Δημόσιων Υπηρεσιών.

Τα ανωτέρω εντάσσονται και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης του Προγράμματος Ψηφιακής Ευρώπης αρ. 101083646 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας 2021-2027.

Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται κατ΄ εφαρμογή του «Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» (υπ. αριθμ. 4583/2020 απόφαση Δ.Σ. ΕΚΔΔΑ (ΦΕΚ B ́ 3373), όπως ισχύει), για την υλοποίηση των εργασιών του έργου που αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα στη συνέχεια και οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (https://online.ekdd.gr/instructors) από τις 16/05/2023 έως τις 21/05/2023.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Αφήστε μια απάντηση