Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ

Τρίτη συνάντηση της Ομάδας Καινοτομίας

ΕΚΔΔΑ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της τρίτης συνάντησης της Ομάδας Καινοτομίας, η οποία  φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ την Πέμπτη  14 Μαρτίου 2024.

Η Ομάδα Καινοτομίας έχει συσταθεί με σκοπό την υποστήριξη της διαμόρφωσης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα (Ε.Σ.Δ.Κ.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Δημήτρης Κιρμικίρογλου, ο οποίος τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των καινοτόμων πρωτοβουλιών  που αναπτύσσονται στην Δημόσια Διοίκηση. Επεσήμανε το σημαντικό ρόλο της ύπαρξης κινήτρων και εργαλείων για την κινητοποίηση του στελεχιακού δυναμικού του Δημοσίου στις δράσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη της Καινοτομίας, θέτοντας πάντα στο επίκεντρο των προσπαθειών τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον αντίκτυπο στην ικανοποίηση των πολιτών.

O Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Βασίλειος Έξαρχος, στο χαιρετισμό του επεσήμανε ότι η μέχρι τώρα εμπειρία καταδεικνύει την θετική ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού της Διοίκησης στην πρόκληση που λέγεται «Καινοτομία στο δημόσιο τομέα». Επίσης ανέφερε ότι πέραν του θεσμικού του ρόλου το ΙΤΕΚ και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης  στηρίζουν  αποφασιστικά τις δράσεις και  πρωτοβουλίες της Ομάδας Καινοτομίας και επιθυμούν να  συνεισφέρουν  στη δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας αλλά και στην πραγμάτωση των καινοτόμων λύσεων που θα προτάσσονται βάσει  του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία.

Η ατζέντα της συνάντησης και τα θέματα που συζητήθηκαν διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Παρουσίαση του Οικοσυστήματος Καινοτομίας στην Ελλάδα, από τον Φίλιππο Ζακόπουλο Managing Partner Found.ation.
  • Παρουσίαση και συζήτηση προσχεδίου για τον Οδηγό Καινοτομίας. Χρήση λογισμικού Mentimeter, από την Χρύσα Χατζηβασιλείου Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών.
  • Παρουσίαση Φόρουμ Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα – Ρόλος του Δικτύου Καινοτομίας, από την Γεωργία Κοκόση Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών.
  • Παρουσίαση δράσης: Περιφερειακά Hackathons, από την Χρύσα Δασκαλάκη, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης) (Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών.
  • Παρουσίαση : Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων (Θ.Ε.Α.) και ο ρόλος του δημόσιου τομέα στην ενίσχυση της startup κοινότητας,  από την Ελένη Φώτη, Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων ΕΒΕΑ.
  • Προγραμματισμός Εργασιών της Ομάδας Καινοτομίας Παρουσίαση επόμενων  βημάτων (Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών).

Στη συνάντηση υπήρξε ανταλλαγή απόψεων επί των θεμάτων που παρουσιαστήκαν καθώς και για ζητήματα που αφορούν τον συντονισμό και τη προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των παραπάνω φορέων για την εφαρμογή του πλαισίου πολιτικής του Συστήματος Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα, όπως διαμορφώθηκε με τον ν.5027/2023.

Καταδεικνύεται επομένως ότι τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και το ΕΚΔΔΑ συγκλίνουν τις προσπάθειές τους στην προώθηση και την στήριξη του Οικοσυστήματος της Καινοτομίας στη Δημόσιας Διοίκηση.