Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

A/A  Νόμος  Τίτλος Νόμου ΦΕΚ  Τεύχος  Ημερομηνία 
1 Απόφαση ΔΣ ΕΚΔΔΑ Τροποποίηση “Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού” 1929 Β 29/5/2019
2 Προεδρικό Διάταγμα 105 Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης  203  Α 05/12/2018
3 Απόφαση ΔΣ ΕΚΔΔΑ Τροποποίηση «Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού ΕΚΔΔΑ» 5133 B 16/11/2018
4 YA Διορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) 637 ΥΟΔΔ 01/11/2018
5 ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/

Φ.4/12/3607

Καθορισμός των ειδικότερων προϋποθέσεων συμμετοχής, των κριτηρίων, του οργάνου και της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων στα προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης 65 Β 19/1/2018
6 A.4302 Έγκριση Κανονισμού Σπουδών Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
(ΕΣΔΔΑ)
606 Β 22/2/2018
7 Αριθμ. απόφ. 4207/14-6-2017 Τροποποίηση «Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού ΕΚΔΔΑ» 2227 Β 29/6/2017
8 Ν.4452 Διάταξη για Μητρώο Κ.Δ.Π. Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 17 A 15/2/2017
9 Α.4163/22.12.16 Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ 4489 Β 30/12/2016
10 Ν.4369  Εθνικό Μητρώο Επιτελικων Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, Συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής Προϊσταμένων … και άλλες διατάξεις 33 Α 27/02/2016
11 Α.4077  Καθήκοντα Μελών Κύριου Διδακτικού Προσωπικού ΕΚΔΔΑ, στο πλαίσιο της απασχόλησής τους σε προγραμματα του ΙΝΕΠ 462 Β 24/02/2016
12 Ν.4325  Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις  47 Α 11/05/2015
13 Α.4008 Έγκριση Κανονισμού Σπουδών ΕΣΔΔΑ 220 Β 17/02/2015
14 Ν.4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα…, ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγικού διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις 237 Α 31/10/2014
15 Ν.4275 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Δημοσιών Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν.3526/2007) – Επιλογή προισταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις 149 Α 15/07/2014
16 Ν.4250 Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις 74 Α 26/03/2014
17 Ν.4109 Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις 16 Α 23/1/2013
18 Ν.4024 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλασίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015 226 Α 27/10/2011
19 Ν.4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 180 Α 22/8/2011
20 Ν.3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις 118 Α 24/5/2011
21 Υ.Α. Ρύθμιση Θεμάτων Αυτοτελών Τμημάτων Εκπαίδευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/64 οικ. 727) 65 Β 28/1/2011
22 Ν.3895 Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα 206 Α 8/12/2010
23 Υ.Α. Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης (Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ. 19975) 1592 Β 30/11/2010
24 Ν.3879 Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις 163 Α 21/9/2010
25 Ν.3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης 87 Α 7/6/2010
26 Ν.3839 Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις 51 Α 29/3/2010
27 Ν.3801 Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης 163 Α 4/9/2009
28 Π.Δ.40 Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών 56 Α 1/4/2009
29 Ν.3731 Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 263 Α 23/12/2008
30 Π.Δ.173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) 233 Α 21/11/2008
31 Π.Δ.1 Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) 1 Α 7/1/2008
32 Ν.3613 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 263 Α 23/11/2007
33 Π.Δ.57 Κωδικοποίηση διατάξεων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 59 Α 14/3/2007
34 Π.Δ. 135 Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού 153 Α 20/7/2006
35 Ν.3369 Συστηματοποίηση της Δια Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις 171 Α 6/7/2005