Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

 Νόμος  Τίτλος Νόμου ΦΕΚ  Τεύχος  Ημερομηνία 
ΦΕΚ 2610 Καθορισμός των ειδικότερων προϋποθέσεων συμμετοχής, των κριτηρίων επιλογής, του οργάνου και της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων στα προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 2610 Β 21-04-2023
ΦΕΚ 804 Τροποποίηση ΔΙΔΚ/Φ.ΕΚΔΔΑ/οικ.10852/2.6.21  απόφασης “Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου & Μελών ΔΣ του ΕΚΔΔΑ” 804 ΥΟΔΔ 25-09-2021
ΦΕΚ 723 Τροποποίηση ΔΙΔΚ/Φ.ΕΚΔΔΑ/οικ.10852/2.6.21  απόφασης “Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου & Μελών ΔΣ του ΕΚΔΔΑ” 723 ΥΟΔΔ 3-09-2021
ΦΕΚ 436 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου & Μελών ΔΣ του ΕΚΔΔΑ 436 ΥΟΔΔ 2-06-2021
ΦΕΚ 1157 Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (ΚΔΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 1157 B 24-3-2021
ΦΕΚ 5241 Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (ΚΔΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 5241 B 26-11-2020
Α.4583 Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (ΚΔΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 3373 B 12-8-2020
Υ.Α. Καθορισμός Συστήματος Πιστοποίησης Επιμόρφωσης (Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/οικ.9403) 1657 B 04-05-2020
Α.4531 Τροποποίηση της ΔΙΔΚ/35992/26-10-2018 απόφαση «Διορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), όπως ισχύει» 1003 Υ.Ο.Δ.Δ. 27-11-2019
Α.4459 Διορισμός Αντιπροέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). 987 Υ.Ο.Δ.Δ. 22-11-2019
N. 4635 (Άρθρο 232) Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις 167 A 30-10-2019
A.3455 Αποδοχή παραίτησης και διορισμός Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) . 755 Υ.Ο.Δ.Δ 19-09-2019
Απόφαση ΔΣ ΕΚΔΔΑ Τροποποίηση “Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού” 1929 Β 29/5/2019
Προεδρικό Διάταγμα 105 Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης  203  Α 05/12/2018
Απόφαση ΔΣ ΕΚΔΔΑ Τροποποίηση «Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού ΕΚΔΔΑ» 5133 B 16/11/2018
Y.A. Διορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) 637 ΥΟΔΔ 01/11/2018
ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/

Φ.4/12/3607

Καθορισμός των ειδικότερων προϋποθέσεων συμμετοχής, των κριτηρίων, του οργάνου και της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων στα προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης 65 Β 19/1/2018
A.4302 Έγκριση Κανονισμού Σπουδών Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
(ΕΣΔΔΑ)
606 Β 22/2/2018
Αριθμ. απόφ. 4207/14-6-2017 Τροποποίηση «Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού ΕΚΔΔΑ» 2227 Β 29/6/2017
Ν.4452 Διάταξη για Μητρώο Κ.Δ.Π. Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 17 A 15/2/2017
Α.4163/22.12.16 Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ 4489 Β 30/12/2016
Ν.4369  Εθνικό Μητρώο Επιτελικων Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, Συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής Προϊσταμένων … και άλλες διατάξεις 33 Α 27/02/2016
Α.4077  Καθήκοντα Μελών Κύριου Διδακτικού Προσωπικού ΕΚΔΔΑ, στο πλαίσιο της απασχόλησής τους σε προγραμματα του ΙΝΕΠ 462 Β 24/02/2016
Ν.4325  Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις  47 Α 11/05/2015
Α.4008 Έγκριση Κανονισμού Σπουδών ΕΣΔΔΑ 220 Β 17/02/2015
Ν.4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα…, ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγικού διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις 237 Α 31/10/2014
Ν.4275 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Δημοσιών Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν.3526/2007) – Επιλογή προισταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις 149 Α 15/07/2014
Ν.4250 Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις 74 Α 26/03/2014
Ν.4109 Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις 16 Α 23/1/2013
Ν.4024 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλασίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015 226 Α 27/10/2011
Ν.4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 180 Α 22/8/2011
Ν.3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις 118 Α 24/5/2011
Υ.Α. Ρύθμιση Θεμάτων Αυτοτελών Τμημάτων Εκπαίδευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/64 οικ. 727) 65 Β 28/1/2011
Ν.3895 Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα 206 Α 8/12/2010
Υ.Α. Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης (Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ. 19975) 1592 Β 30/11/2010
Ν.3879 Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις 163 Α 21/9/2010
Ν.3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης 87 Α 7/6/2010
Ν.3839 Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις 51 Α 29/3/2010
Ν.3801 Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης 163 Α 4/9/2009
Π.Δ.40 Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών 56 Α 1/4/2009
Ν.3731 Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 263 Α 23/12/2008
Π.Δ.173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) 233 Α 21/11/2008
Π.Δ.1 Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) 1 Α 7/1/2008
Ν.3613 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 263 Α 23/11/2007
Π.Δ.57 Κωδικοποίηση διατάξεων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 59 Α 14/3/2007
Π.Δ. 135 Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού 153 Α 20/7/2006
Ν.3369 Συστηματοποίηση της Δια Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις 171 Α 6/7/2005