Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών

Τεκμηρίωση, Έρευνα και Πληροφορία για μια Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του Πολίτη

Το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΔΔΑ είναι θεσμικά επιφορτισμένο με την συγκέντρωση, διαχείριση και Διάχυση της διοικητικής γνώσης που παράγεται από τη λειτουργία της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης καθώς και  από το ερευνητικό έργο που αναπτύσσεται από τους φορείς της Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι συλλογές του Αποθετηρίου του ΕΚΔΔΑ εμπλουτίζονται συνεχώς και εμπεριέχουν :

  • μελέτες και έρευνες, που οι υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου υποχρεούνται να κοινοποιούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική εγκύκλιο, στατιστικά στοιχεία, δεδομένα και εκθέσεις που παράγονται από φορείς του Δημοσίου ή για λογαριασμό τους από άλλους φορείς.
  • τεκμήρια που συλλέγονται από την εγχώρια και διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική παραγωγή μέσω θεματικών δικτύων καινοτομίας, ανοικτές διαβουλεύσεις, εργαστήρια καινοτομίας.
  • εκπαιδευτικό υλικό του ΙΝΕΠ, και εργασίες των σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ.

Το αποθετήριο σχεδιάστηκε και λειτουργεί με τρόπο που διευκολύνει την πρόσβαση των χρηστών στο σύνολο των δεδομένων που διαθέτει επιδιώκοντας να παραμένει ανοικτό στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και όλους όσοι σχετίζονται ή ενδιαφέρονται για τις εφαρμοζόμενες δημόσιες πολιτικές. Ταυτόχρονα χαρτογραφεί τις κύριες πηγές ανοικτών δεδομένων και υπηρεσιών.

Ο σχεδιασμός του αποθετηρίου προβλέπει την ανάπτυξη εργαλείων διαδραστικότητας που δίνουν στον χρήστη τη δυνατότητα να λειτουργεί ως ερευνητής και αξιολογητής επιστημονικού υλικού. Πιο συγκεκριμένα στο αποθετήριο του ΕΚΔΔΑ προβλέπεται για τους χρήστες η δυνατότητα απόκτησης των  έξης ρόλων: του απλού επισκέπτη, του εγγεγραμμένου χρήστη και του καταθέτη – παρόχου πόρων.

Για σύνδεση/εγγραφή στο Ψηφιακό Αποθετήριο πατήστε εδώ

Επισκέπτης (Έχει δυνατότητα να προσπελάσει το περιεχόμενο και τις σελίδες του αποθετηρίου, μπορεί να αναζητήσει τεκμήρια βάσει κριτηρίων και μεταδεδομένων που βρίσκονται στο αποθετήριο και είναι διαθέσιμα σε αυτόν, καθώς επίσης να διαβάσει τα τεκμήρια που επιθυμεί και είναι δημόσιας/ανοιχτής πρόσβασης. Επίσης, έχει τη δυνατότητα πλοήγησης σε αρχεία, τεκμήρια και μεταδεδομένα αναζήτησης και ανάκτησης τεκμηρίων.)

Εγγεγραμμένος Χρήστης (Όλοι οι χρήστες που αποκτούν περεταίρω δικαιώματα από αυτά του Επισκέπτη απαιτείται να είναι εγγεγραμμένα μέλη του αποθετηρίου με ταυτοποίηση χρήστη. Επίσης ο Εγγεγραμμένος χρήστης έχει δυνατότητα να λαμβάνει ενημερώσεις μέσω email.)

Καταθέτης-πάροχος πόρων (Ο Καταθέτης αποκτά το δικαίωμα κατάθεσης-υποβολής τεκμηρίων και μεταδεδομένων στο αποθετήριο με τη μορφή της αυτοαρχειοθέτησης ή αυτοαπόθεσης. Ο καταθέτης έχει τη δυνατότητα να επιτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες: αυτοαρχειοθετεί-καταθέτει τεκμήρια και εισάγει τα απαραίτητα μεταδεδομένα τους, παρακολουθεί την πορεία κατάθεσης, ορίζει τις πολιτικές πρόσβασης και τις άδειες χρήσης των τεκμηρίων που καταθέτει και επικοινωνεί με τους τεκμηριωτές και Διαχειριστές με συγκεκριμένο τρόπο και ροή εργασίας. Μπορεί να πλοηγείται, να αναζητά και να ανακτά τεκμήρια. Τέλος, έχει πρόσβαση σε προσωπική σελίδα με ιστορικό, εκκρεμείς υποθέσεις, πορεία καταθέσεων, τεκμήρια που χρήζουν προσοχής, δικαιώματα κατάθεσης, ενημέρωση για τη διαδικασία της κατάθεσης κ.ά. Μπορεί δηλ. να κάνει χρήση υπηρεσιών εξατομίκευσης.)