Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών

Τεκμηρίωση, Έρευνα και Πληροφορία για μια Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του Πολίτη

Το αποθετήριο διοικητικής γνώσης, ανοικτό στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, εμπλουτίζεται διαρκώς με τις μελέτες, έρευνες που οι υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου υποχρεούνται να κοινοποιούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική εγκύκλιο, καθώς και με στοιχεία, δεδομένα και εκθέσεις που προκύπτουν είτε από δημόσια διαβούλευση, είτε από εργαστήρια καινοτομίας, είτε πάλι συλλέγονται από την εγχώρια και διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική παραγωγή μέσω θεματικών δικτύων καινοτομίας.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η πρόσβαση των χρηστών του αποθετηρίου στη διεθνή τεχνογνωσία & στην καινοτομία ενώ χαρτογραφούνται οι κύριες πηγές ανοικτών δεδομένων και υπηρεσιών.

Επιπλέον, πέρα από τη δυνατότητα πρόσβασης στη σύγχρονη επιστημονική και εμπειρική συζήτηση για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης, ο σχεδιασμός του αποθετηρίου προβλέπει την ανάπτυξη εργαλείων διαδραστικότητας που δίνουν στον χρήστη τη δυνατότητα να λειτουργεί ως ερευνητής και αξιολογητής επιστημονικού υλικού.

Τέλος, το αποθετήριο εμπλουτίζεται με το εκπαιδευτικό υλικό του ΙΝΕΠ, τις εργασίες των σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ, με τα στοιχεία ανοικτών διαβουλεύσεων και με τα σχόλια πολιτών ενώ συνδέεται και με τη βιβλιοθήκη του ΕΚΔΔΑ.