Συνεργασίες, ΕΚΔΔΑ

Συμβολή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στην Κυπριακή Προεδρία της Ε.Ε.

kypriaki proedria

Με ικανοποιητικό ρυθμό και εντός χρονοδιαγράμματος εξελίσσεται η επιμορφωτική σύμπραξη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης για την προετοιμασία της ανάληψης της πρώτης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) από την Κυπριακή Δημοκρατία τον Ιούλιο του 2012. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εκπόνησε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης υπουργών, γενικών διευθυντών και λειτουργών της δημόσιας διοίκησης, αλλά και εξειδικευμένη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού με εργαστήρια τεχνικών διαπραγματεύσεων και αποτελεσματικής επικοινωνίας. Επίσης, το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει εξατομικευμένη εκπαίδευση των εθνικών εκπροσώπων με ασκήσεις προσομοίωσης της διαπραγμάτευσης από ομάδα εργασίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., οδικό χάρτη βημάτων και ενεργειών, καθώς και στοχευμένα σεμινάρια για τα στελέχη που θα ασκήσουν την Προεδρία των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου, τις ομάδες στήριξης της Προεδρίας, τους λειτουργούς Τύπου και δημοσιότητας κ.ά.

Σε πρώτη φάση λειτούργησαν δεκαέξι «υπουργικά εργαστήρια» στα οποία συμμετείχε το σύνολο των εμπλεκομένων στελεχών της διοίκησης ανεξάρτητα από την ιεραρχική τους θέση, όπου αναδείχθηκαν θέματα οργάνωσης για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της ευρωπαϊκής/ενωσιακής πολιτικής, καθώς και ζητήματα αποτελεσματικής λειτουργίας του οργανωτικού σχήματος που η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει θεσπίσει για τη χάραξη της ευρωπαϊκής της πολιτικής σε υπουργικό και διυπουργικό επίπεδο. Τα σεμινάρια λειτούργησαν και ως διαγνωστικά εργαστήρια για τις πρόσθετες εκπαιδευτικές ανάγκες που προέκυψαν και θα αντιμετωπιστούν σε επόμενη φάση. Στις θεματικές ενότητες των υπουργικών εργαστηρίων εξειδικεύτηκαν, μεταξύ των άλλων, οι διαδικασίες λήψης των αποφάσεων (Συνθήκη της Λισσαβόνας) και η ανάδειξη του ρόλου της δημόσιας υπηρεσίας στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής διαδικασίας.

 

Εισηγητές ήταν ανώτερα στελέχη της ελληνικής διοίκησης και κοινοτικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στην Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ε.Ε. Ειδικότερα, το πρόγραμμα είχε ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη της ομαδικότητας και της κοινής προσέγγισης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, ώστε να βελτιωθούν οι απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες (ατομικές και συλλογικές/υπηρεσιακές) για την αποτελεσματική διαχείριση της Ενωσιακής πολιτικής διαδικασίας (διαμόρφωση εθνικών θέσεων, παρακίνηση των οργανώσεων της κοινωνίας, εκπροσώπηση και διαπραγμάτευση). Επιπλέον, είχε ως στόχο να διασφαλισθεί η ορθή και έγκαιρη ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου (κοινοτικό κεκτημένο) και να επιτευχθεί η αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης και, συνεπώς, να μεγιστοποιηθούν οι «ενωσιακές επιδόσεις» της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας. Επιπροσθέτως, μέσω των εργαστηρίων, δόθηκε η δυνατότητα να διαγνωστούν καλύτερα οι ανάγκες σε δεξιότητες, όπως είναι η διαπραγμάτευση, η δικτύωση, οι δημόσιες παρουσιάσεις, η γραπτή επικοινωνία (ορολογία & πρωτόκολλο), η ετοιμασία εγγράφων, η διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων, η ανάπτυξη ομαδικότητας, η διαχείριση και αντιμετώπιση του στρες κ.ά.

Σε δεύτερη φάση θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των Εθνικών Εκπροσώπων με τη μεθοδολογία της προσομοίωσης διαπραγμάτευσης σε Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου, αλλά και σε θέματα που αφορούν στο ευρύτερο θεσμικό, πολιτικό και διοικητικό περιβάλλον όπου καλούνται να εργαστούν, όπως το θεσμικό σύστημα και οι διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και την εκπόνηση αναλυτικού καταλόγου βημάτων και ενεργειών για την προετοιμασία και εκπλήρωση της αποστολής τους, ενώ πρόκειται να οργανωθούν πέντε εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων με αντικείμενα: την τεχνική διαπραγματεύσεων, την αποτελεσματική επικοινωνία, την ομαδική εργασία, την τεχνική παρουσιάσεων, καθώς και τη γρήγορη ανάγνωση και την αποτελεσματική συγγραφή κειμένων.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν εργαστήρια πολιτικής ηγεσίας με τη συμμετοχή Υπουργών και Γενικών Διευθυντών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών με έμπειρους Έλληνες πολιτικούς και υψηλόβαθμα πολιτικά και διοικητικά στελέχη με εμπειρία στην άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου. Τέλος, στο συνολικό σχεδιασμό του έργου προβλέπονται ειδικές δράσεις για τους λειτουργούς Τύπου σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Ε.Ε. και τη διάχυση των πολιτικών προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας, πρόσθετες υποστηρικτικές δράσεις, όπως εκπαίδευση στην ετοιμασία και συμπλήρωση εγγράφων πολιτικής και εγγράφων θέσεων πολιτικής, ορισμένες συμπληρωματικές δράσεις, που σχετίζονται με θέματα εθιμοτυπίας / πρωτοκόλλου, συμπεριφοράς κ.ά.