Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαβούλευσης για το έργο με τίτλο «Προγράμματα κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενδυνάμωσης από πιστοποιημένες δομές επαγγελματικής κατάρτισης»

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) προβαίνει σε διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το έργο με τίτλο «Προγράμματα κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενδυνάμωσης από πιστοποιημένες δομές επαγγελματικής κατάρτισης» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 22DIAB000024726

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ_ΙΟΥΛΙΟΣ_2022_ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠ3 SUB4 16972 TAA_ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ