Νέα – Ανακοινώσεις

Νέο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο ΕΚΔΔΑ

 

Ο αναπροσανατολισμός του ρόλου του ΕΚΔΔΑ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και σειράς πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων, επέβαλε την εκπόνηση νέου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου. Με το ολοκληρωμένο αυτό σχέδιο αναδεικνύονται οι στρατηγικές του προτεραιότητες, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της διοικητικής μεταρρύθμισης και προσεγγίζονται επιχειρησιακά οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες του σύμφωνα με τις απαιτήσεις μιας ανοικτής, συμμετοχικής και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης.

Πατήστε εδώ για να διαβάστε αναλυτικά το νέο στρατηγικό και το επιχειρησιακό σχέδιο.