Νέα – Ανακοινώσεις

ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ: Ημερίδα για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας» στις 14/6

Document page 001

Την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» στο αμφιθέατρο «Κοσμάς ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ» του ΕΚΔΔΑ.

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ευαισθητοποίηση και η πληροφόρηση όλων των άμεσα ή έμμεσα συσχετιζόμενων με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων αγαθών και υπηρεσιών (αναθέτουσες αρχές/φορείς του Δημοσίου) προκειμένου να αξιοποιήσουν κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και τεχνικές με στόχο καινοτόμα αγαθά και υπηρεσίες.

Η θεματολογία περιλάμβανε τις παρακάτω ενότητες:

• Παρουσίαση του Προγράμματος «Procure2Innovate»: Δημιουργία Κέντρου Αριστείας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας

• Ανάλυση των εργαλείων και διαδικασιών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Δημοσίων Συμβάσεων Καινοτομίας (PPI), Προεμπορικών Δημοσίων Συμβάσεων (PCP), Συμπράξεων Καινοτομίας

• Χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη Δημοσίων Συμβάσεων Καινοτομίας

• Βέλτιστες πρακτικές από την Ελλάδα (κεντρική διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, Οργανισμοί ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ)

• Βέλτιστες πρακτικές με μελέτες περίπτωσης από άλλες χώρες της ΕΕ

• Εμπόδια και προοπτικές στην αξιοποίηση των νέων εργαλείων και τεχνικών

Η ημερίδα απευθύνθηκε σε στελέχη:

  • Της κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης με αρμοδιότητα σε θέματα προγραμματισμού και σχεδιασμού δημόσιων συμβάσεων, κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών, εκτέλεση διαγωνιστικών διαδικασιών, αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων.
  • Υπηρεσιών προμηθειών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) καθώς και ερευνητικό προσωπικό ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και Ινστιτούτων που ασχολούνται με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών αιχμής και ψηφιακής τεχνολογίας.
  • Με αρμοδιότητα σχεδιασμού  και σύναψης δημοσίων συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών, ταχυδρομικών υπηρεσιών.
  • Διαχειριστικών Αρχών, Επιτελικών Δομών των Υπουργείων, Συντονιστικών Υπηρεσιών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Αρχών Πιστοποίησης και Ελέγχου, Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, καθώς και όλων των υπηρεσιών των οποίων οι αρμοδιότητες άπτονται του σχεδιασμού και διαχείρισης των ανταγωνιστικών προγραμμάτων της ΕΕ.

Η δράση συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περαιτέρω πληροφορίες για τα θέματα οργάνωσης παρέχονται από την Oργανωτικά Υπεύθυνη του ΙΝΕΠ, κα Όλγα ΚΕΛΙΔΟΥ (τηλ. 2131306449, okelidou@ekdd.gr) και για το περιεχόμενο της ημερίδας από την Επιστημονικά Υπεύθυνη Δρα Ζαχαρένια ΡΩΜΑΙΟΥ (τηλ. 2131306317, zromaiou@ekdd.gr).

Βρείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο, εδώ το πρόγραμμα της ημερίδας και εδώ τις παρουσιάσεις των ομιλητών.

Αφήστε μια απάντηση