Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, ΙΝΕΠ

ΙΝΕΠ: Ημερίδα «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

ΕΚΔΔΑ

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στο πλαίσιο της ανάδειξης και στήριξης νέων δημόσιων πολιτικών, διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο:

                                    «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

                                                                                                     Κωδικός Ο.Π.Σ. 80138Τ19

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 09:00 έως 16:00 στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Ταύρος.

Σκοπός της Ημερίδας είναι η συμβολή στην υλοποίηση πολιτικών για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και των πολιτικών για την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με  στρατηγική επιδίωξη την επίτευξη ενός χώρου ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης, με παράλληλη ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης

Έχοντας υπόψη τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/279, την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 και την ενσωμάτωση αυτής στην εθνική νομοθεσία με τον υπ. αριθμ. Ν.4624/2019, η Ημερίδα πρόκειται να διερευνήσει το πλέγμα των νομικών ρυθμίσεων με στόχο την ανάδειξη και διάχυση βέλτιστων πρακτικών για την συνεκτική και ομοιόμορφη εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού στο Δημόσιο Τομέα, προκειμένου να αρθούν εμπόδια στις ροές δεδομένων και να δημιουργηθεί η αναγκαία εμπιστοσύνη στις σχέσεις Διοίκησης και διοικούμενων.

Η Ημερίδα πρόκειται να πραγματευτεί ερωτήματα όπως:

  • Βέλτιστες πρακτικές για την τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας
  • Λήψη κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για τη διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας, έναντι των κινδύνων για την προστασία των φυσικών προσώπων από ενδεχόμενες πράξεις επεξεργασίας δεδομένων
  • Διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων
  • Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή και στο υποκείμενο των δεδομένων
  • Σύνταξη και τήρηση εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ . Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Για ζωντανή μετάδοση πατήστε εδώ.

Αφήστε μια απάντηση