Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ

ΕΣΔΔΑ: 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπόνησης και Επικαιροποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού A Ειδικής Φάσης Σπουδών ΚΖ Εκπαιδευτικής Σειράς «Δημήτριος Τζανάκης» ΕΣΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε έτι περισσότερα μέλη του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (Κ.Δ.Π.) να ανταποκριθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση και επικαιροποίηση εκπαιδευτικού υλικού, απευθύνει στα ενταγμένα Μέλη του Μητρώου, νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αφορά σε μαθήματα και εργαστήρια της Α’ Ειδικής Φάσης Σπουδών της ΚΖ’ Εκπαιδευτικής Σειράς «Δημήτριος Τζανάκης» που ξεκινούν την 1η Απριλίου τ.ε. και ολοκληρώνονται στις 31 Ιουλίου 2021.

Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του «Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.» (ΦΕΚ 3373/Β/12-08-2020, όπως ισχύει σήμερα) για τους Τίτλους των μαθημάτων και εργαστηρίων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα στη συνέχεια.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ενταγμένα Μέλη του Μητρώου, βάσει του ως άνω Κανονισμού, θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πύλη εκπαιδευτών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (μέσω της διεύθυνσης https://online.ekdd.gr/instructors) μέχρι και την 19η Μαρτίου 2021.

Τα μαθήματα και εργαστήρια που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Επισημαίνεται ότι το παραδοτέο εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τόσο της διά ζώσης διδασκαλίας, όσο και σε εξ αποστάσεως και σε μικτές μορφές διδασκαλίας.

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση.