Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ

Η επιμόρφωση των στελεχών
της Δημόσιας Διοίκησης και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
σχεδιάζεται και υλοποιείται
από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του ΕΚΔΔΑ γίνεται βάσει διεθνών προτύπων με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση και αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής/εκπαιδευτικής παρέμβασης τόσο στη βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων φορέων, όσο και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η αξιολόγηση εδράζεται σε συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες, καθιστά ουσιαστική τη συνεργασία του ΕΚΔΔΑ με τους φορείς του δημοσίου και αξιοποιεί τις γνώσεις και τις εμπειρίες εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών. Η αξιολόγηση γίνεται με το πέρας του προγράμματος τόσο από τους εκπαιδευτές, όσο και από τους επιμορφωνόμενους, για τους οποίους η αξιολόγηση αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης.

Αξιολόγηση Προγραμμάτων ΙΝΕΠ

Εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου α εξάμηνο 2023

Εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου β εξάμηνο 2022

Εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου α’ εξάμηνο 2022

Εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου β’ εξάμηνο 2021

Εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου α’ εξάμηνο 2021

Εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου β εξάμηνο 2020

Εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου α εξάμηνο 2020

Εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου β εξάμηνο 2019

Εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου α εξάμηνο 2019

Εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου β εξάμηνο 2018

Εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου α εξάμηνο 2018

Έκθεση Αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου 2017 (Παράρτημα 1Παράρτημα 2Παράρτημα 3Παράρτημα 4Παράρτημα 5)

Εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου α εξάμηνο 2017

Εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου β εξάμηνο 2017

Εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου α εξάμηνο 2016

Εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου β εξάμηνο 2016

Έκθεση Αξιολόγησης Προγραμμάτων 2014 – 2016

(Παράρτημα 1Παράρτημα 2Παράρτημα 3Παράρτημα 4Παράρτημα 5Παράρτημα 6Παράρτημα 7)

Συνοπτική Έκθεση 2014 – 2015 (συγκεντρωτικά στοιχεία) – (σε μορφή pdf)

Συνοπτική Έκθεση Β΄ εξαμήνου 2011 (συγκεντρωτικά στοιχεία) – (σε μορφή pdf)

Αξιολόγηση Εκπαιδευτών ΙΝΕΠ

Συνοπτική Έκθεση Β΄ εξαμήνου 2011 (συγκεντρωτικά στοιχεία) – (σε μορφή pdf)