Διακηρύξεις Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κράτησης  δωματίων σε ξενοδοχεία, διατροφής, εξασφάλισης αιθουσών, κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων και λοιπών αναγκαίων υπηρεσιών για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που υλοποιούνται από:

 

–           το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.),

–           την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

–           το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (Ι.Τ.Ε.Κ.) και

–           το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.)

 

Η εκτιμώμενη αξία ανά τμήμα (χωρίς Φ.Π.Α.) είναι η εξής:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΤΜΗΜΑ 1 2.144.673,19 € 107.233,66 € 2.251.906,85 €
ΤΜΗΜΑ 2 836.649,44 € 41.832,47 € 878.481,91 €
ΤΜΗΜΑ 3 624.500,00 € 17.180,00 € 360.780,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 3.324.922,63 € 166.246,13 € 3.491.168,76 €

 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_22PROC010417206

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Τμήμα 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Τμήμα 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Τμήμα 3

espd-request-v2 ΤΜΗΜΑ 1_PDF

espd-request-v2_ΤΜΗΜΑ 2_pdf

espd-request-v2 ΤΜΗΜΑ 3_PDF