Διακηρύξεις Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει δημόσιο  διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός νέου μετασχηματιστή μέσης τάσης ξηρού τύπου, με αποξήλωση του παλαιού, στο κτήριο του ΕΚΔΔΑ,

Η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα μία χιλιάδων ευρώ (71.000,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. (88.040,00 € με Φ.Π.Α. 24%).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  05/01/2024, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 π.μ. Η διαδικασία θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

6650-2023-ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΑΝΟΙΚΤΟΥ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ_9Β1Μ4691Φ0-ΦΟΚ 6651-2023-

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ_23PROC013924024

espd-request-v2