Διακηρύξεις Προμηθειών

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών διαμονής, διατροφής, κράτησης εισιτηρίων για τα προγράμματα του ΕΚΔΔΑ

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ

Απαντήσεις σε ερωτήματα