Διακηρύξεις Προμηθειών

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών διαμονής, διατροφής, κράτησης εισιτηρίων για τα προγράμματα του ΕΚΔΔΑ.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών διαμονής, διατροφής, εξασφάλισης αιθουσών, κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων και λοιπών αναγκαίων υπηρεσιών για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που υλοποιούνται από:

– το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.),

– την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

– τη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟ.ΤΕ.Κ.) και

– το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.)

του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

Η εκτιμώμενη αξία ανά τμήμα (χωρίς Φ.Π.Α.) είναι η εξής:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΤΜΗΜΑ 1 2.668.678,88€ 533.735,78€ 3.202.414,66€
ΤΜΗΜΑ 2 1.562.463,88€ 312.492,78€ 1.874.956,66€
ΤΜΗΜΑ 3 252.600,00€ 50.520,00€ 303.120,00€

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, 06/07/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ. στην Ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Διακήρυξη

xml ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑ 1

xml ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑ 2

xml ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑ 3

pdf ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑ 1

pdf ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑ 2

pdf ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑ 3

Πίνακας Συμμόρφωσης ΤΜΗΜΑ 1

Πίνακας Συμμόρφωσης ΤΜΗΜΑ 2

Πίνακας Συμμόρφωσης ΤΜΗΜΑ 3

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 1

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 2

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_TEXNIKH_TMHMA 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_TEXNIKH_TMHMA 2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΛΕΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΕΕΣ