Διακηρύξεις Προμηθειών

Διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το έργο: «Υπηρεσίες υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενδυνάμωσης από πιστοποιημένες δομές επαγγελματικής κατάρτισης».

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει «Διεθνή Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ  για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το έργο: «Υπηρεσίες υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενδυνάμωσης από πιστοποιημένες δομές επαγγελματικής κατάρτισης»», για εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων (σταθερή τιμή) (Ν.4412/2016, Άρθρο 86, Παράγραφος 7).

Η  εκτιμώμενη αξία της Συμφωνίας – Πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των Επτά Εκατομμυρίων Τριακοσίων Τεσσάρων Χιλιάδων (7.304.000,00 €) ευρώ και του δικαιώματος προαίρεσης στο ποσό των Τριών Εκατομμυρίων Εξακοσίων Πενήντα Δύο Χιλιάδων (3.652.000,00€) ευρώ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  26/05/2023, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα υλοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

2023_espd-request-v2 (3) 2023

_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ_ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ_ΤΑΑ_23PROC012556936

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΑΝΟΙΚΤΟΥ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ_ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ_ΤΑΑ 1_Ω8664691Φ0-1ΧΝ