Διακηρύξεις Προμηθειών

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τακτικής προληπτικής συντήρησης, αλλά και επανορθωτικής συντήρησης Κεντρικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΕΚΔΔΑ

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α επαναπροκηρύσσει ανοικτό  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τακτικής προληπτικής συντήρησης,  αλλά και επανορθωτικής συντήρησης (επισκευή) Κεντρικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΕΚΔΔΑ, για ένα έτος.

Η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (64.000 €) χωρίς Φ.Π.Α. (79.360,00 € με Φ.Π.Α. 24%).

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η 12/10/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

5127-2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ _27-09-2022_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_22PROC011313878 5128-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_2022_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_6ΒΩΤ4691Φ0-ΡΒΕ

espd-request-v2 (1)