Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόχειρος διαγωνισμός για folder, μπλοκ σημειώσεων και στυλό.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτή folder, μπλοκ σημειώσεων και στυλό για τις ανάγκες της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και του ΙΝ.ΕΠ.

O προϋπολογισμός ανέρχεται σε   πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000,00 € ) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 / 4 / 2013   ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, (Πειραιώς 211, Ταύρος) – προθεσμία κατάθεσης προσφορών.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από νόμιμο εκπρόσωπο   του προσφέροντος , μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Διακήρυξη