Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για το 2016.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών  λειτουργίας του προτίθεται να αναθέσει   την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εκπαιδευτικού και λοιπού αναγκαίου υλικού για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του.

Προϋπολογισμός: Έως τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Διάρκεια: Ένα (1) έτος από 1/1/2016 έως 31/12/2016.

Πρόσκληση