Διακηρύξεις Προμηθειών

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη προμηθευτή υλικών ηλεκτρολογικών για τις εγκαταστάσεις του.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 / 6 / 2014 , ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α (1ος όροφος) , από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του ΕΚΔΔΑ από νόμιμο εκπρόσωπο   του προσφέροντος μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Διακήρυξη