Η Σχολή

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση

Οι σπουδαστές της Σχολής κατανέμονται σε Τμήματα Εξειδίκευσης όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στην προκήρυξη του Εισαγωγικού Διαγωνισμού. Για την τρέχουσα ΚΣΤ΄ Εκπαιδευτική Σειρά «Αλέξανδρος Σβώλος» τα Τμήματα Εξειδίκευσης είναι τα εξής:

Α/Α Τμήμα Εξειδίκευσης Σκοπός Αριθμός εισακτέων
1 Γενικής Διοίκησης Εκπαίδευση στελεχών για τις υπηρεσίες μεταρρυθμιστικών πολιτικών όλων των υπουργείων. 25
2 Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών Εκπαίδευση στελεχών υπηρεσιών με αρμοδιότητα στους τομείς αποκέντρωσης και  τοπικής αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣΔΑ, των αποκεντρωμένων διοικήσεων, των περιφερειών και των δήμων. 15
3 Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Εκπαίδευση  στελεχών οργανισμών με αρμοδιότητα την παροχή Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. Το συγκεκριμένο τμήμα περιλαμβάνει δύο προγράμματα, το Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και το Πρόγραμμα Κοινωνικής Φροντίδας. 20
4 Εμπορικών – Οικονομικών Υποθέσεων Εκπαίδευση στελεχών του κλάδου του ΥΠΕΞ. 10
5 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Εκπαίδευση  στελεχών υπηρεσιών ευρωπαϊκής αρμοδιότητας και υπηρεσιών που εμπλέκονται στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών. 10
6 Ψηφιακής Πολιτικής Εκπαίδευση  εξειδικευμένων στελεχών για την εφαρμογή και διάδοση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής για τις ΤΠΕ, σε όλους τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και των ΝΠΔΔ και σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης 10
7  Πολιτιστικής Διοίκησης Εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών σε θέματα πολιτισμού και εφαρμογής εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτιστικών πολιτικών. 10