Η Σχολή

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση

Οι σπουδαστές της Σχολής κατανέμονται σε Τμήματα Εξειδίκευσης όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά στην προκήρυξη του Εισαγωγικού Διαγωνισμού.

Τα Τμήματα Εξειδίκευσης της ΚΘ΄Εκπαιδευτικής Σειράς είναι τα ακόλουθα:

ΚΘ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ»

Α/Α Τμήμα Εξειδίκευσης Σκοπός Αριθμός εισακτέων
1 Γενικής Διοίκησης Εκπαίδευση στελεχών για τις υπηρεσίες μεταρρυθμιστικών πολιτικών όλων των υπουργείων. 35
2 Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών Εκπαίδευση στελεχών υπηρεσιών με αρμοδιότητα στους τομείς αποκέντρωσης και  τοπικής αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣΔΑ, των αποκεντρωμένων διοικήσεων, των περιφερειών και των δήμων. 20
3 Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Εκπαίδευση  στελεχών οργανισμών με αρμοδιότητα την παροχή Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.
Το συγκεκριμένο τμήμα περιλαμβάνει δύο προγράμματα, το Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και το Πρόγραμμα Κοινωνικής Φροντίδας.
35
4 Ψηφιακής Πολιτικής Εκπαίδευση  εξειδικευμένων στελεχών για την εφαρμογή και διάδοση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής για τις ΤΠΕ, σε όλους τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και των ΝΠΔΔ και σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. 15
5 Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Δημιουργία στελεχών εξειδικευμένων σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής, διασφάλισης της αειφόρου ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης του αγροτικού τομέα. 15
6 Πολιτισμού και Τουρισμού Δημιουργία στελεχών εξειδικευμένων στους τομείς πολιτισμού και τουρισμού και διαμόρφωσης και εφαρμογής αντίστοιχων εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 15