Η Σχολή

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση

Η εκπαιδευτική διαδικασία, οι υποχρεώσεις και το πειθαρχικό καθεστώς των εκπαιδευομένων στην ΕΣΔΔΑ καθορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών της ΕΣΔΔΑ. Για τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών δείτε εδώ.