Νέα – Ανακοινώσεις

Αποτίμηση επιπτώσεων επιμόρφωσης 2013 – 2015

 

Σχεδόν τέσσερις στους/στις δέκα υπαλλήλους (38%) που συμμετείχαν στην έρευνα αποτίμησης της επιμόρφωσης δηλώνουν ότι έχουν εφαρμόσει κάποια αλλαγή στην υπηρεσία τους με βάση τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκόμισαν παρακολουθώντας επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ κατά την τριετία 2013 – 2015, ενώ έξι στους/στις δέκα (58%) θεωρούν ότι υπάρχει θετική προοπτική υιοθέτησης αλλαγών στους επόμενους έξι ή δώδεκα μήνες. Ως εμπόδια εφαρμογής αλλαγών καταγράφονται η επιφυλακτικότητα των συναδέλφων τους,ανδρών και γυναικών, η μη αποτελεσματική κατανομή και αξιοποίηση του στελεχικού δυναμικού, η υφιστάμενη οργανωτική δομή της υπηρεσίας, η γραφειοκρατία, η έλλειψη κουλτούρας αλλαγών, η ανεπάρκεια υποδομών και εξοπλισμού στις υπηρεσίες κ.ά.

Το 36% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί κάθε μέρα τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκόμισε και το 20% έως τρείς φορές την εβδομάδα, ενώ ως προς τους τομείς στους οποίους η εφαρμογή όσων αποκομίσθηκαν από το πρόγραμμα είχε θετικό αντίκτυπο τα πρωτεία κατέχει η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών (21%) και ακολουθούν η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (18%), η απλούστευση διαδικασιών και η μείωση της γραφειοκρατίας (17%), η καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων (14%) και η μεγαλύτερη διαφάνεια στις πράξεις στης διοίκησης (11%). Αξιοσημείωτο είναι ότι σχεδόν εννέα στους/στις δέκα (88%) δηλώνουν ότι η πρωτοβουλία παρακολούθησης του επιμορφωτικού προγράμματος ανήκει στους/στις ίδιους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες.

Στην έρευνα συμμετείχαν 69.052 υπάλληλοι (24,42%), άνδρες και γυναίκες, από το σύνολο των 129.991 που παρακολούθησαν 6.137 προγράμματα, τα οποία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από το ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ κατά την παραπάνω περίοδο.