Διακηρύξεις Προμηθειών

Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου διακήρυξης Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής.

Στην εκτελούμενη από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Πράξη με Τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2011-2015» των Αξόνων Προτεραιότητας 4 (8 Περιφέρειες Σύγκλισης), 5 (3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου) και 6 (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου) και κωδ. ΟΠΣ. 357057 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και ειδικότερα στο Υποέργο με α/α 8 και Τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού με χρήση ρήτρας ευελιξίας», προϋπολογισμού 880.200,00€ με ΦΠΑ, προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής.

Κριτήριο κατακύρωσης προβλέπεται η χαμηλότερη τιμή, ανά κατηγορία είδους, που θα ανταποκρίνεται στους προβλεπόμενους Πίνακες Συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Το σχέδιο της  διακήρυξης δημοσιοποιείται προς δημόσια διαβούλευση με ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ έως  και την Παρασκευή 7/11/ 2014 και ώρα 15:00μ.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) τις τυχόν παρατηρήσεις τους για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης, προς διευκόλυνση δε της διαδικασίας, η υποβολή των παρατηρήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Οι  παρατηρήσεις θα πρέπει να απευθύνονται προς:

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Ταχ. Δ/νση      : Πειραιώς 211 & Θράκης 2
Ταχ. Κώδικας   : 17778, Ταύρος, Αθήνα
Υπόψη             : Αφροδίτης Μπαλού
Τηλέφωνο       : 213 – 1306-208
FAX                  : 213 – 1306-480
Email              : abalou@ekdd.gr 

Διακήρυξη