Νέα – Ανακοινώσεις

Αξιολόγηση – Αποτίμηση Προγραμμάτων

Η αξιολόγηση των προγραμμάτων του ΕΚΔΔΑ γίνεται στη βάση διεθνών προτύπων με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση και αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής/εκπαιδευτικής παρέμβασης τόσο στη βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων φορέων, όσο και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Εδράζεται σε συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες, ενώ καθιστά ουσιαστική τη συνεργασία του ΕΚΔΔΑ με τους φορείς του δημοσίου και αξιοποιεί τις γνώσεις και τις εμπειρίες εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών. Η αξιολόγηση γίνεται με το πέρας του προγράμματος τόσο από τους εκπαιδευτές, όσο και από τους επιμορφωθέντες, για τους οποίους η αξιολόγηση αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης.

Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα του ΕΚΔΔΑ υποχρεούνται να υποβάλλουν, εντός ευλόγου χρόνου, έκθεση αποτίμησης της αποτελεσματικότητας της επιμορφωτικής παρέμβασης στη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της υπηρεσίας ή του φορέα που υπηρετούν. Η αποτίμηση, σε πρώτη φάση, διεξάγεται με ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι εκπαιδευόμενοι σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο οδηγό (pdf) εφαρμογής, ενώ, σε δεύτερη φάση, αντίστοιχη έκθεση πρόκειται να συντάσσουν και οι προϊστάμενοί τους.

Αξιολόγηση Προγραμμάτων

Δείκτες Αξιολόγησης

Αποτίμηση Επιμόρφωσης