Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή να υποβάλλει Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ. Η Αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://online.ekdd.gr/mitroo/

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Κανονισμού και ειδικότερα σε σχετικό Πίνακα 1 «ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ – ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ», ο οποίος είναι ο ακόλουθος:

ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ) ή ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 15 έτη τουλάχιστον 7 έτη τουλάχιστον ή 400 ώρες διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστον
ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 10 έτη τουλάχιστον 5 έτη τουλάχιστον ή 300 ώρες διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστον
ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 5 έτη τουλάχιστον 2 έτη τουλάχιστον ή 200 ώρες διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστον
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 5 έτη τουλάχιστον 2 έτη τουλάχιστον ή 200 ώρες διδακτικής εμπειρίας τουλάχιστον

Το κείμενο του Κανονισμού, όπως αρχικά εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΕΚΔΔΑ και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, είναι διαθέσιμο ακολουθώντας το σύνδεσμο (link) https://online.ekdd.gr/mitroo/

Ναι, θα πρέπει τουλάχιστον για την τεκμηρίωση των ελάχιστων προϋποθέσεων ένταξης οι ενδιαφερόμενοι να προσαρτήσουν (upload) σε ηλεκτρονική μορφή τα σχετικά δικαιολογητικά τους, στα κατάλληλα πεδία που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική Αίτησή τους (https://online.ekdd.gr/mitroo/).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο Επιστημονικά Πεδία με κωδικούς από 1 έως 5 και για το κάθε Επιστημονικό Πεδίο μπορούν να επιλέξουν μέχρι τρία Γνωστικά Αντικείμενα. Σε κάθε Γνωστικό Αντικείμενο αντιστοιχούν Αντικείμενα Εξειδίκευσης, για την επιλογή των οποίων δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν εκείνα τα Αντικείμενα Εξειδίκευσης, στα οποία θεωρούν ότι μπορούν να ανταποκριθούν, και μάλιστα θα πρέπει να τα δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης. Όσοι και όσες επέλεξαν μέχρι δύο Πεδία με κωδικούς 1 έως 5, επιπρόσθετα μπορούν να επιλέξουν το 6ο Επιστημονικό Πεδίο και μέχρι τρία Γνωστικά Αντικείμενα, ή και το 7ο Επιστημονικό Πεδίο και μέχρι τρία Γνωστικά  Αντικείμενα.

 

Ναι, μπορείτε να αρχίσετε τη συμπλήρωση της Αίτησης και να την ολοκληρώσετε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή ή ημέρα. Όταν θεωρείτε ότι την έχετε ολοκληρώσει, τότε θα πατήσετε το πλήκτρο Οριστικής Υποβολής.

 

Όχι! Πρέπει να προσέξετε ώστε με την επιβεβαίωση της Οριστικής Υποβολής της Αίτησής σας να έχετε συμπληρώσει τα στοιχεία που εσείς θεωρείτε, ως αναγκαία για την πληρότητά της, φροντίζοντας να έχετε προσαρτήσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τεκμηρίωσή τους. Σε περίπτωση που δεν θα έχετε συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία της Αίτησης, το σύστημα θα σας επισημάνει τις τυχόν ελλείψεις, αλλά ανάλογη επισήμανση – προειδοποίηση δεν μπορεί να υπάρξει για λοιπά στοιχεία που προκύπτουν από το βιογραφικό κάθε ενδιαφερόμενου.

Εφόσον έχετε προβεί στην Οριστική Υποβολή της Αίτησής σας, δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε προσθήκες, διαγραφές κλπ αλλαγές, πριν να εξεταστεί η Αίτησή σας από το ΔΣ του ΕΚΔΔΑ. Μετά τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ, αν τυχόν η Αίτησή σας έχει απορριφθεί για όλα τα Γνωστικά Αντικείμενα που είχατε επιλέξει, τότε θα μπορείτε να υποβάλλετε εκ νέου Αίτηση. Σε περίπτωση που ενταχθήκατε έστω και σε ένα Γνωστικό Αντικείμενο και επιθυμείτε να ενταχθείτε σε περισσότερα Γνωστικά Αντικείμενα (έχοντας υπόψη ότι ο Κανονισμός επιτρέπει ένταξη σε μέχρι δυο Επιστημονικά Πεδία με κωδικούς 1 έως 5 και για κάθε πεδίο μέχρι τρία Γνωστικά Αντικείμενα), θα πρέπει να ακολουθήσετε το σύνδεσμο (link) https://online.ekdd.gr/mitroo/για να προσθέσετε στην Αίτησή σας Γνωστικά Αντικείμενα.

Σε περίπτωση που ενταχθήκατε έστω και σε ένα Γνωστικό Αντικείμενο και επιθυμείτε να ενταχθείτε σε περισσότερα Γνωστικά Αντικείμενα (έχοντας υπόψη ότι ο Κανονισμός επιτρέπει ένταξη σε μέχρι δυο Επιστημονικά Πεδία με κωδικούς 1 έως 5 και για κάθε πεδίο μέχρι τρία Γνωστικά Αντικείμενα), θα πρέπει να ακολουθήσετε το σύνδεσμο (link) https://online.ekdd.gr/mitroo/ για να προσθέσετε στην Αίτησή σας Γνωστικά Αντικείμενα.

Μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης, μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία εξέλιξής της ακολουθώντας το σύνδεσμο (link) https://online.ekdd.gr/mitroo/ Μόλις εκδοθεί η σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ, θα λάβετε αυτοματοποιημένο email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε στην Αίτησή σας. Με το εν λόγω email θα ενημερωθείτε αν η Αίτησή σας έγινε δεκτή ή όχι ανά Επιστημονικό Πεδίο και Γνωστικό Αντικείμενο που επιλέξατε.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Διαχείρισης του Μητρώου, όταν οι εκπαιδευτικές μονάδες του ΕΚΔΔΑ (ΕΣΔΔΑ, ΙΝΕΠ, ΙΤΕΚ) καταρτίζουν τον προγραμματισμό τους για Μαθήματα (ΕΣΔΔΑ) ή για Επιμορφωτικά Προγράμματα (ΙΝΕΠ, ΙΤΕΚ) εκδίδεται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία διαρκεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και, ταυτόχρονα, επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφέρει τα συγκεκριμένα Μαθήματα ή Επιμορφωτικά Προγράμματα και απευθύνεται σε όλα τα Μέλη του Μητρώου που έχουν ενταχθεί στο αυτό  πριν την έκδοση της Πρόσκλησης και, ταυτόχρονα, η ένταξή τους αφορά Επιστημονικό Πεδίο το οποίο σχετίζεται με τα Μαθήματα ή τα Επιμορφωτικά Προγράμματα που περιέχονται στην Πρόσκληση.

 

Όχι. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του πδ 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/14-3-2007), όπως ισχύει σήμερα, «η ένταξη του κύριου διδακτικού προσωπικού στο Μητρώο δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά την απασχόλησή του στο ΕΚΔΔΑ. Η απασχόληση εξαρτάται από τις ανάγκες του ΕΚΔΔΑ,τη διαθεσιμότητα του κύριου διδακτικού προσωπικού και την αξιολόγησή του».

Όπως αναφέρεται σχετικά και στην ερώτηση “Πώς Θα ενημερωθώ σχετικά με την Αίτηση που υπέβαλα;”, με την έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αποστέλλεται αυτοματοποιημένο email σε όλα τα Μέλη του Μητρώου εφόσον έχουν ενταχθεί στο Μητρώο πριν την έκδοση της Πρόσκλησης και, ταυτόχρονα, η ένταξή τους αφορά Επιστημονικό Πεδίο το οποίο σχετίζεται με τα Μαθήματα ή τα Επιμορφωτικά Προγράμματα που περιέχονται στην Πρόσκληση. Ωστόσο, αν για οποιοδήποτε τεχνικής φύσης λόγο το εν λόγω email δεν παραληφθεί από εσάς, μπορείτε να επιχειρήσετε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον, μέσω της «Πύλης Εκπαιδευτών» (https://online.ekdd.gr/instructors/ ) κατά τον χρόνο που είναι «ανοιχτή» η Πρόσκληση. Αν το σύστημα δεν επιτρέψει την πρόσβασή σας σε Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που δεν έχει «κλείσει» χρονικά, τότε αυτό θα οφείλεται είτε στο γεγονός ότι η ένταξή σας στο Μητρώο συνέπεσε χρονικά με την έκδοση της Πρόσκλησης, είτε δεν περιλαμβάνει η Πρόσκληση Μαθήματα ή Επιμορφωτικά Προγράμματα συνδεδεμένα με Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο έχετε ενταχθεί. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, εφόσον είστε Μέλος του Μητρώου, θα μπορείτε να ανταποκριθείτε σε προσεχείς Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι οποίες θα περιλαμβάνουν Μαθήματα ή Επιμορφωτικά Προγράμματα συνδεδεμένα με Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο έχετε ενταχθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού ΕΚΔΔΑ, όπως συμπληρώθηκε με το ΦΕΚ 5133/Β/16-11-2018) και ισχύει σήμερα, «στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μέλος του μητρώου δεν προσέρχεται σε συνέντευξη με δική του ευθύνη, δεν συμπεριλαμβάνεται στην κατάταξη σε «Ομάδες Προτεραιότητας» για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η πραγματοποίηση της εν λόγω συνέντευξης». Κατά συνέπεια, αν λόγοι ανωτέρας βίας δεν σας επιτρέπουν να παρευρεθείτε σε συνέντευξη, θα πρέπει να το δηλώσετε απαντώντας στο email με το οποίο ειδοποιηθήκατε, ώστε να προγραμματιστεί εκ νέου συνέντευξη σε άλλη ημερομηνία.

Τα Μέλη του Μητρώου μπορούν να ενημερώνουν οποιαδήποτε χρονική στιγμή απαιτείται τα προσωπικά τους στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Ηλεκτρονική του καρτέλα «Προφίλ Εκπαιδευτή» (Αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου, Διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Ως προς την επικαιροποίηση των λοιπών στοιχείων τους, τα οποία περιλαμβάνονται στα «Κριτήρια» του άρθρου 6 του Κανονισμού, τα ενταγμένα Μέλη του Μητρώου υποβάλλουν αίτημα επικαιροποιήσης, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ειδικότερα, από 1 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου εκάστου έτους υποβάλλουν τα πρόσθετα στοιχεία που απέκτησαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και αφορούν τους τίτλους  σπουδών, την επαγγελματική τους εμπειρία, το πρόσθετο ερευνητικό/συγγραφικό έργο και την πρόσθετη διδακτική εμπειρία εκτός ΕΚΔΔΑ. Τα παραπάνω στοιχεία αξιολογούνται σε ετήσια βάση.

 

Τα Μέλη του Μητρώου που επιθυμούν την επικαιροποίηση στοιχείων τους, τα οποία περιλαμβάνονται στα «Κριτήρια» του άρθρου 6 του Κανονισμού, μπορούν να υποβάλλουν, από 1 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου εκάστου έτους, αίτημα επικαιροποιήσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για πρόσθετους τίτλους σπουδών, επιπλέον επαγγελματική εμπειρία, πρόσθετο ερευνητικό/συγγραφικό έργο και πρόσθετη διδακτική εμπειρία εκτός ΕΚΔΔΑ, που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα παραπάνω στοιχεία αξιολογούνται σε ετήσια βάση.

 

Το αυτοματοποιημένο email που λαμβάνετε, μετά την έκδοση της απόφασης του ΔΣ για ένταξη στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού, περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν την ένταξή σας στο Μητρώο. Αν για άλλο λόγο επιθυμείτε να λάβετε πρόσθετη Βεβαίωση, μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mitroo@ekdd.gr

 

Ναι. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό, τα μέλη του Μητρώου θα πρέπει – εφόσον ενδιαφέρονται για τα συγκεκριμένα μαθήματα ή τίτλους επιμορφωτικών προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο χρονικό ορίζοντα της κάθε Πρόσκλησης – να ανταποκρίνονται σε κάθε «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» που τους απευθύνουν οι εκπαιδευτικές μονάδες του ΕΚΔΔΑ. Μέλος του Μητρώου που δεν έχει ανταποκριθεί σε κάποια «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» δεν αποκλείεται από επόμενη «Πρόσκληση».  Μόνον στην περίπτωση κατά την οποία μέλος του Μητρώου δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συνεχόμενο χρονικό διάστημα τριών ετών, καθίσταται «ανενεργό» και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβάλλει νέα ηλεκτρονική αίτηση.