Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Τα μέλη του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ έχουν πρόσβαση στην Πύλη Εκπαιδευτών που τους επιτρέπει να πραγματοποιούν μια σειρά εργασιών που απαιτούνται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης και της Εθνική Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Οι λειτουργίες της Πύλης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

  • Δήλωση Τίτλων Επιμορφωτικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης και Τίτλων Μαθημάτων της Εθνική Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου ή σχεδιασμό εκπαιδευτικών τίτλων ή μαθημάτων
  • Αξιολόγηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων ως Εκπαιδευτής
  • Παροχή βεβαιώσεων εισηγήσεων και άλλων βεβαιώσεων που απαιτούνται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία
  • Δήλωση συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

Πύλη Εκπαιδευτών