Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Σε όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών / επιμορφωτικών δράσεων του ΕΚΔΔΑ αξιοποιείται διδακτικό προσωπικό υψηλού κύρους και τεχνογνωσίας που αξιολογείται συνεχώς μέσω ενός ανοικτού Μητρώου όπου συσχετίζεται η επιστημονική εξειδίκευση κάθε εισηγητή με τα γνωστικά αντικείμενα των προγραμμάτων.

Η αίτηση ένταξης στο μητρώο υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό  Διαχείρισης Μητρώου Kύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ ΦΕΚ Β΄3373/12.8.2020, όπως έχει τροποποιηθεί με την αποφάση του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ που δημοσιεύθηκε στo ΦΕΚ Β’ 5241 /26.11.2020 και, με την έγκρισή της ο ενδιαφερόμενος καλείται, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου, στις δράσεις στις οποίες επιθυμεί να συμμετάσχει.

Ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν την εφαρμογή του Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού από τον κατάλογο «Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων»

Η αίτηση ένταξης στο μητρώο υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό  Διαχείρισης Μητρώου Kύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ (ΦΕΚ Β΄3373/12.8.2020), και, με την έγκρισή της ο ενδιαφερόμενος καλείται, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου, στις δράσεις στις οποίες επιθυμεί να συμμετάσχει.