Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Σε όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών / επιμορφωτικών δράσεων του ΕΚΔΔΑ αξιοποιείται διδακτικό προσωπικό υψηλού κύρους και τεχνογνωσίας που αξιολογείται συνεχώς μέσω ενός ανοικτού Μητρώου όπου συσχετίζεται η επιστημονική εξειδίκευση κάθε εισηγητή με τα γνωστικά αντικείμενα των προγραμμάτων.

Η αίτηση ένταξης στο μητρώο υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης : https://online.ekdd.gr/mitroo/ (Ενότητα Αίτηση Ένταξης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον “Κανονισμό  Διαχείρισης Μητρώου Kύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ”:
ΦΕΚ Β΄3373/12-08-2020,
όπως έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ και έχει δημοσιευθεί
στα ΦΕΚ Β’ 5241 /26-11-2020 και ΦΕΚ Β’ 1157 /24-03-2021.

Μετά την έγκρισή της αίτησης ένταξης στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ, ο ενδιαφερόμενος καλείται, μετά από ανοιχτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΕΚΔΔΑ,  για εκπόνηση Φακέλων Σχεδιασμού ή Ανάθεσης Διδακτικού έργου, στις δράσεις ΕΣΔΔΑ / ΙΝΕΠ στις οποίες επιθυμεί να συμμετάσχει.

Αν χρειάζεται επικαιροποίηση στοιχείων (ακαδημαϊκών τίτλων, επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρίας, συγγραφικού έργου, μελετών / ερευνών) μετά την έγκριση της αρχικής αίτησης ένταξης στο Κύριο Διδακτικό Προσωπικό ΕΚΔΔΑ, υποβάλλεται νέα ειδική αίτηση, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης :  https://online.ekdd.gr/mitroo/ (Ενότητα Αίτηση Επικαιροποίησης).

Ενημερωθείτε αναλυτικά για θέματα που αφορούν την εφαρμογή του Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού από τον κατάλογο «Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων»

Πληροφορίες : mitroo@ekdd.gr , 213 1306 341